Skip to content

Legal

 

 

Gebruiksvoorwaarden

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, GELIEVE HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

GN Hearing: betekent GN Hearing A/S, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder bedrijfsregistratienummer 55082715 en met het geregistreerde adres te Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Denemarken of enig bedrijf of andere entiteit onder controle van GN Hearing A/S of verbonden aan GN Hearing A/S.

 

Login en gebruikersinformatie

Om toegang te krijgen tot specifieke secties van deze website kan het nodig zijn dat u zich registreert, een gebruiker/account aanmaakt, een wachtwoord aanmaakt of inlogt met uw e-mailadres of een gekozen gebruikersnaam. In een dergelijk geval stemt u ermee in dat (i) u alle noodzakelijke maatregelen zult nemen om het wachtwoord te allen tijde geheim te houden en (ii) u geen (a) naam, e-mail of andere informatie van een andere persoon of entiteit zult gebruiken om u voor te doen als die persoon of entiteit, tenzij u hiertoe anderszins gemachtigd bent en (b) informatie zult gebruiken die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of informatie zult gebruiken die obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillig is. 

 

Relatie met derden

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet door GN Hearing worden beheerd. Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld voor uw referentie en gemak. GN Hearing is niet verantwoordelijk voor externe websites inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud, producten of diensten op dergelijke externe websites. Alle vragen met betrekking tot dergelijke externe websites dienen te worden gericht aan de respectieve websitebeheerder. 

GN Hearing onderschrijft, garandeert of waarborgt geen enkel product of dienst dat door een derde via deze website wordt aangeboden en zal op geen enkele wijze partij zijn bij of toezicht houden op transacties tussen u en een derde aanbieder, producten of diensten.

Deze website kan inhoud bevatten die door derden en gebruikers is aangeleverd. GN Hearing zal op geen enkele wijze gezien worden als uitgever van dergelijke inhoud. GN Hearing is niet aansprakelijk voor meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie die door derden op de website geuit of beschikbaar gesteld wordt.

 

Disclaimer

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze website voor uw eigen risico is. Alle informatie en inhoud op onze website worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", en GN Hearing geeft geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot titel, niet-inbreuk, nauwkeurigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, volledigheid, of impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien behoudt GN Hearing zich het recht voor om de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

Door deze website te gebruiken, erkent u dat het gebruik van deze website op eigen risico is en dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor uw gebruik van deze website.

De informatie en inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie en inhoud op deze website is geenszins bedoeld om een diagnose te stellen voor specifieke problemen of aandoeningen, noch om aanbevelingen te doen voor de juiste behandeling van specifieke gezondheidsproblemen. 

Informatie of inhoud op deze website mag niet worden gebruikt als vervanging voor het zoeken van zorg of hulp bij een audicien. Alle vragen die u heeft over uw aandoening, behandeling, zorg of diagnose dienen te worden gericht aan een audicien.

 

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kan GN Hearing aansprakelijk worden gesteld voor speciale, incidentele, directe, indirecte, punitieve, exemplaire of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, verlies van contracten, verlies van goodwill of verlies van gebruik, voortvloeiend uit het gebruik van deze website. GN Hearing is verder niet aansprakelijk voor fouten in of weglatingen van informatie, inhoud en functies op de website.

GN Hearing is niet aansprakelijk voor claims, verlies, letsel, schade etc. veroorzaakt door uw vertrouwen op of uw gebruik of misbruik van informatie of inhoud die op deze website gepresenteerd of opgenomen is.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord GN Hearing te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen voor alle claims, schade, verantwoordelijkheden, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortkomen uit of het gevolg zijn van uw gebruik van deze website of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van derden. Deze bepaling doet geen afstand van of beperkt geen rechten die u mogelijk bezit onder dwingende toepasselijke wetten.

 

Downloaden van website-inhoud

U mag materiaal dat op deze website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen respecteert en intact houdt.

U mag de inhoud van deze website, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren voor publiek of commercieel gebruik of communicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GN Hearing.

 

Gebruik handelsmerken

De namen, handelsmerken, dienstmerken, logo's en iconen van GN Hearing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ReSound, Beltone, Interton, Danavox en Danalogic) die op deze website voorkomen, mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door gebruikers van deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GN Hearing. Meer informatie vindt u hier.

 

Toepasselijk recht & geschillen

Alle geschillen, claims, acties of procedures van welke aard dan ook die voortkomen uit of in verband met deze website vallen onder de wetten van Denemarken zonder verwijzing naar de keuze van wetten. De rechtbanken van Kopenhagen, Denemarken zullen de exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot elk geschil, claim, actie of procedure.